d' WIEHLMUSS, 

Do kasch d Glygge Zytig fo de Wiehlmys Lääse.   Gligg aifach uf e Helge.
 

 dr Biecherschaft 

biecherschaft
     

d ainzel Exemplar

muus juni 19 muus februar 19 muus dezember 18
Juni 2019 Hoornig 2019 Dezämber 2018